شاعر: فرانک فرازفر

زندگی


 

زندگی یک واژه ی بس ساده نیست         زندگی معجون عیش و ناله نیست

زندگی شور و نشاط نادری                     زندگی معنای عشق مادری

زندگی لبخند طفلی دربر است                زندگی آری شروعی دیگر است 

زندگی بشکفتن گل در چمن                  زندگی بخشیدن جان در بدن

پس بکوش ای یار صاحب معرفت              تا بگیری بهره ای زین رهبرت