تلخند ها منطقه ی آزاد

IMAGE

سلام باران ، سلام علم کوه سترگ ، سلام سرد آبرود خروشان ، سلام  تپه ی پررمز و راز...

تلخند ها حکایت حکیم حواس پرت

IMAGE

   نقل می کردند : حکیمی در حال عبور از خیابان های کلاردشت بود و محو تماشای زیبایی...

تلخند ها از مجلس من تا مجلس ما

IMAGE

از مجلس من تا مجلس ما دلهره ی عجیبی در دلم رخنه کرد... قرار دیدار با نمایندگان در...